ทักษะการอ่าน: สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ฝึกอ่่านเรื่องราวและจับใจความ

หัวเรื่อง : Environment and Health (สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)

Environment and Health

NRDC’s Environment and Health Program has worked for over two decades to safeguard families and communities by reducing exposures to toxic chemicals that cause diseases. And although we’ve seen substantial progress in public health over the past generation, certain environmentally linked diseases, such as asthma, autism, and some types of cancer have increased. To address thesee and other challenges, we are focused on these key areas:

คำศัพท์สำคัญ 

environment สิ่งแวดล้อม

health สุขภาพ

program โครงการ

reduce ลด

cause ก่อให้เกิด

chemicals สารเคมี

generation คนรุ่น, รุ่น

increase เพิ่มขึ้น

disease โรค

public health สาธารณสุข

progress ความก้าวหน้า

challenge ความท้าทาย

 

แยกแยะประโยค

ประโยคแรก

NRDC’s Environment and Health Program has worked for over two decades to safeguard families and communities by reducing exposures to toxic chemicals that cause diseases.

(คลิกดูภาพด้านล่างเพื่อประกอบคำอธิบาย)

test

ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ แยกย่อย สำหรับประโยคนี้คือ โดยส่วน (1) คือส่วนประธานและส่วน (2) คือส่วนภาคแสดงหรือกริยาของประโยค ซึ่งสองส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด สำหรับคำหรือกลุ่มคำสีเขียวนั้นคือส่วนที่เป็นกริยาที่มีในประโยค สำหรับลูกศรเป็นการแสดงเชื่อมโยงกริยาเข้ากับประธานของประโยค ดังนั้นเราจะเห็นว่าประธานของกริยา has worked ก็คือ Environment and Health Program ซึ่งมีโครงการเดียวดังนั้นจึงใช้ has และ ในลูกศรที่สองนั้นประธานก็คือ toxic chemicals ประธานเป็นพหูพจน์ดังนี้กริยาจึงไม่เติม s จึงเป็น cause

คำแปล: โครงการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Program) ของ NRDC นั้นได้ดำเนินงานมากว่าสองทศวรรษเพื่อปกป้องคุ้มครอง (safeguard) ครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยโดยการลดการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีที่เป็นพิษชนิดต่างๆ ให้น้อยลงซึ่งสารเคมีเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคต่างๆ

 ประโยคที่ 2

And although we’ve seen substantial progress in public health over the past generation, certain environmentally linked diseases, such as asthma, autism, and some types of cancer have increased.

(คลิกดูภาพด้านล่างเพื่อประกอบคำอธิบาย)

NRCD_2

ส่วนหลักๆ ของประโยคนี้ก็คือ although we’ve seen substantial progress in public health over the past generation, certain environmentally linked diseases have increased. (แม้ว่าเราได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในภาคสาธารณสุขในช่วงยุคที่ผ่านมาก็ตามแต่โรคต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังมีเพิ่มสูงขึ้น)

ในที่นี้จะเป็นประโยคความซ้อน although + ประโยคหลัก, อนุประโยค

although (แม้ว่า)……………….(ก็ตามแต่), …………………………

ให้สังเกต คอมมา (comma) (,)  ประโยคที่ต่อจาก although คือประโยคหลัก และประโยคที่อยู่หลังจากเครื่องหมายคอมมา (,) เป็นอนุประโยค ดังนั้นประธานของประโยคหลักคือ we และ ประธานของประโยคอนุประโยคคือ diseases (หรือกลุ่มคำ certain environmentally linked diseases)

environmentally linked เป็นคำคุณศัพท์ประสม (compound adjective) โดยที่มีโครงสร้างคือ adverb + past participle ทำหน้าที่ขยายความคำนาม (diseases) แปลได้ว่า “โรคที่เกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อม” หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>